Tworzenie Szkoły Podstawowej – katolickiej w Warząchewce swój początek ściśle wiąże z likwidacją szkół na terenie gminy Włocławek przez Radę Gminy we Włocławku. Miało to miejsce w roku szkolnym 2006/2007. Pierwsze informacje o zamiarze likwidacji szkoły docierały do mieszkańców w czerwcu 2007 roku. Odzewem rodziców na informację o zamiarze likwidacji szkoły był udział delegacji Rady Rodziców na sesji Rady Gminy z petycją o niezgodzie na takie inicjatywy. Petycję w imieniu wszystkich rodziców odczytała p. Barbara Andrzejewska. Następnie wspólnie z ówczesną przewodniczącą Rady Rodziców p. Ewą Krzyżanowską przekazały ją z podpisami mieszkańców wsi na ręce wójta Gminy Włocławek, pani Ewy Braszkiewicz. Pismo to było również zaadresowane do wiadomości przewodniczącej Rady Gminy p. Elżbiety Sadowskiej

Działania mieszkańców nasiliły się dopiero jesienią tego roku. Rodzice uczniów szkoły w Warząchewce byli wtedy częstymi bywalcami na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach różnych komisji gminnych. Wizyty odbywały się często z udziałem ówczesnej dyrektor szkoły p. Marii Klejster.

Tworzeniu szkoły katolickiej towarzyszyły różne okoliczności, które nie zawsze można było wytłumaczyć w sposób zrozumiały dla człowieka.

Wrzesień i październik były to miesiące, w których szukano organu prowadzącego szkołę po likwidacji przez Gminę. Przedstawiciele Rady Rodziców wspólnie z miejscowym Radnym p. Piotrem Jackiem Jarębskim prowadzili rozmowy z różnymi podmiotami prowadzącymi szkoły różnego typu w okolicy. Wśród osób chętnych do prowadzenia rozmów, a co za tym szło zainteresowanych prowadzeniem szkoły byli: p. Henryk Rode – właściciel Zespołu Oświatowego Wiedza we Włocławku, p. Andrzej Korniluk – właściciel szkoły Eureka we Włocławku. Po dotarciu do Stowarzyszenia Oświatowego na rzecz dzieci i Młodzieży ?Równe Szanse? które przymierzało się do prowadzenia szkoły niepublicznej w Kąkowej Woli, próbowano aby szkołę przejęli księża ?orioniści? prowadzący różne ośrodki edukacyjne w Polsce. Po rozmowach z księdzem Grzegorzem wystosowano pismo do Księdza Prowincjała Orionistów w Polsce, który zainteresował się problemem szkoły w Warząchewce i udzielił bardzo cennych rad. Tłumaczył, że niechęć do prowadzenie szkoły wynika z tego, że księża orioniści sprawdzają się w prowadzeniu placówek wychowawczych i woleliby nie prowadzić szkoły podstawowej. Po rozmowie telefonicznej z księdzem prowincjałem (miało to miejsce w czasie powrotu z pielgrzymką maturzystów z ZST z Częstochowy – z Jasnej Góry) p. Ewa Kwasek oczekiwała na telefon od księdza prowincjała, który miał przekazać numer kontaktowy do pewnej Pani – siostry księdza, która z kolei miała kontakt ze stowarzyszeniem działającym w zakresie prowadzenia małych szkół wiejskich likwidowanych przez JST. Była to już chyba ostatnia ?deska ratunku? dla szkoły w Warząchewce. Po zdobyciu cennego kontaktu, natychmiast skontaktowano się z wcześniej wspomnianą kobietą, która po rozmowie i zapoznaniu się z sytuacją, w jakiej znalazła się szkoła w Warząchewce, podała namiar na Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

Następnego dnia rano po kontakcie z Panią Dyrektor Marią Klejster, radnym i przewodniczącą Rady Rodziców panią Ewą Krzyżanowską p. Ewa Kwasek zadzwoniła do SPSK w Częstochowie. Próbowała rozmawiać z kimś z Zarządu. Niestety Pani sekretarka stanowczo informowała, że Pani Prezes jest zajęta – prosiła o telefon później. Jednak udało się umówić na rozmowę na miejscu – w Częstochowie, ustalono termin zebrania Zarządu i do Częstochowy udała się delegacja szkoły. Zabrano ze sobą wszystkie kroniki, bowiem nie wiadomo było o co delegacja może być zapytana, co będzie istotne w tym, aby SPSK zgodziło się poprowadzić szkołę. W reprezentacji była p. Ewa Kwasek, p. Dyrektor Maria Klejster, radny, p. Piotr Jacek Jarębski i Przewodnicząca Rady Rodziców p. Ewa Krzyżanowski. Miało to miejsce w listopadzie 2007 roku. Rozmowy z Zarządem trwały kilka godzin z przerwami, dyskutowano nad przyjęciem szkoły i tak było kilka razy. Rozważano sytuację finansową szkoły, możliwości rozwoju itp. Ostatnie wejście na spotkanie delegacji z zarządem zakończyło się stwierdzeniem Pani Prezes, a jednocześnie odesłaniem przedstawicieli szkoły w Warząchewce do J.E. Ks. Biskupa. To właśnie w Jego czcigodnych rękach był los szkoły w Warząchewce. (?Nic nie zrobimy bez zgody właściwego dla miejsca Biskupa?) Zarząd wskazał delegacji szkoły prowadzone przez SPSK w okolicy szkoły w Warząchewce, które warto odwiedzić, aby poznać specyfikę pracy szkół. Po wyjeździe z ulicy Okólnej w Częstochowie (siedziba SPSK) udano się na Jasną Górę, skąd wyruszono w drogę powrotną do domu, po drodze odwiedzając szkołę w Wólce Czepowej.

Pani dyrektor z Wólki Czepowej przyjęła p. Ewę Kwasek i p. Dyrektor Klejster u siebie w domu. Skromnie i rzeczowo odpowiadała na zadawane pytania. Obydwie słuchając jej wypowiedzi wiedziały, że prowadzenie takiej szkoły to dużo więcej niż bycie dyrektorem w szkole JST. Pani dyrektor Klejster nawiązała jeszcze kontakt z kolejną szkołą w Wierzbiu koło Kutna, gdzie również zorganizowano wyjazd i spotkano się z Panią Dyrektor Anną Rzymkowską.

Konsekwencją rozmowy z zarządem była wizyta w Kurii Diecezjalnej i spotkanie z JE Księdzem Biskupem. Odbyło się ono 22 listopada 2010. Przedstawiciele szkoły z Warząchewki, w składzie takim jak w Częstochowie, spotkali się z Pasterzem włocławskiej Diecezji. Delegacji szkoły towarzyszył ksiądz Proboszcz Paweł Szymański FDP. Dużą radością była wypowiedź J.E. że marzeniem Ks. Biskupa jest powstanie szkoły podstawowej katolickiej w okolicy Włocławka. Ks. Biskup nie znał szkoły w Warząchewce, został obdarowany monografią, powstałą na 40-lecie istnienia szkoły. Delegacja wyszła ze spotkania uradowana, ponieważ wiadomo już było, że decyzja będzie pozytywna. W kronice szkoły odnotowano ten fakt w następujący sposób:

Dziś przedstawiciele naszej wspólnoty szkolnej spotkali się w Kurii Diecezjalnej z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Alojzym Meringiem. Celem spotkania była rozmowa w sprawie wydania przez Jego Ekscelencję dekretu nadającego naszej szkole status szkoły katolickiej. Jest to konsekwencja wcześniej prowadzonych rozmów ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, które jest zainteresowane przejęciem i poprowadzeniem naszej szkoły. Prośba przedstawicieli naszej szkoły spotkała się z pozytywną opinią Księdza Biskupa. Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem dla inicjatywy utworzenia Katolickiej Szkoły Podstawowej w Warząchewce.

7 grudnia 2007 roku szkoła otrzymała odpowiedź J.E. ks. Biskupa. Na święto Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia) po cichu zaczęła rodzić się nadzieja na powstanie nowej szkoły w starym obiekcie.

Następne wydarzenia były już tylko konsekwencją decyzji J. Ekscelencji.

22 stycznia 2008 roku odbyło się w szkole spotkanie z władzami Gminy Włocławek mające na celu poinformowanie rodziców uczniów o zamiarze likwidacji szkoły. Rodzice pokwitowali osobisty odbiór dokumentu świadczącego o zamiarze likwidacji szkoły.

21 lutego odbyła się sesja w czasie której radni podjęli uchwałę o likwidacji szkoły w Warząchewce. Na sesji obecnych było dużo mieszkańców wsi, którzy protestowali przeciwko takiej decyzji. Petycję od rodziców i mieszkańców odczytał p. Mariusz Nowak, bardzo odważnie i konkretnie wypowiadał się również ksiądz Grzegorz Szmyt. O zabranie głosu została również poproszona p. Ewa Kwasek. Pani Ewa tłumaczyła przede wszystkim jak dalej będzie wyglądała współpraca z SPSK w celu utworzenia nowej szkoły (próbowano wskazywać tylko złe strony przejęcia szkoły przez Częstochowę i same pozytywy w przejściu dzieci do Kruszyna). Próbowano przekonać władze lokalne o chęci pozostawienia szkoły publicznej, jednak na tamtą chwilę był to temat zbyt drażliwy. Zaplanowano oszczędności na szkołach wiejskich i to się miało dokonać.

W marcu, po uprawomocnieniu uchwały Rady Gminy zorganizowano na terenie szkoły w Warząchewce spotkanie z Panią Prezes SPSK – Violettą Błasiak i Panią Dyrektor SPSK – Marią Chodkiewicz. Mieszkańcy wsi – rodzice wykazali tego dnia szczególną cierpliwość. Spotkanie zaplanowano na godzinę 16.00. Będąc jeszcze w pracy, p. Ewa Kwasek otrzymałam telefon od Pani Prezes Violetty Błasiak, że przyjazd Pań będzie opóźniony z powodu przedłużonej wizyty w Kuratorium śląskim. P. Ewa Kwasek poinformowała telefonicznie rodziców (tych do których miała numery telefonów) o zaistniałej sytuacji, zaprosiła na spotkanie około godziny 20.00. Do szkoły przyjechała zgodnie z zaplanowaną wcześniej godziną 16.00. Stało kilku rodziców, którzy stwierdzili, że poczekają. Wszyscy cierpliwie oczekiwali przyjazdu pań i trwało to aż do godziny 22, ponieważ dopiero wtedy dojechały Panie Violetta Błasiak i Maria Chodkiewicz. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, po której rodzice wysłuchali gości, a następnie zadawano pytania dotyczące funkcjonowania szkoły na nowych warunkach. W spotkaniu uczestniczyło bardzo dużo mieszkańców wsi. Przybyli wtedy również reprezentanci mieszkańców Modzerowa między innymi p. radny Krzysztof Śmietana, którzy podobnie jak szkoła w Warząchewce mieli problem z organem do prowadzenia szkoły. Spotkanie trwało do późnych godzin nocnych. Wszyscy uspokojeni i pewni właściwego wyboru wrócili do domów.

Dla upewnienia się we właściwym wyborze Stowarzyszenia do poprowadzenia szkoły, delegacja rodziców pojechała do Szkoły Podstawowej w Kąkowej Woli, by dowiedzieć się jakie mają propozycje, jak wyglądałaby współpraca szkoły z nimi w ramach jednego stowarzyszenia. W wyjeździe brały udział: Ewa Kwasek, Magdalena Reniec, Barbara Andrzejewska, Wioletta Zasada, Jacek Jarębski. Wyjazd ten tylko utwierdził rodziców w przekonaniu, że taki wybór musi iść w kierunku przyjęci nas do grona szkół SPSK, gdyż to dawało rodzicom pewność stabilizację.

Kolejny wyjazd do SPSK w Częstochowie miał miejsce wspólnie z przedstawicielami urzędu gminy. W reprezentacji szkolnej byli: Jarębski Jacek, Andrzejewska Barbara, Zawitowska Katarzyna i Ewa Kwasek, w reprezentacji Gminy: Pani Dyrektor Maria Klejster, Pani Kierownik GZO Helena Kuraczyk i Radny Tomasz Karkosik. Rodzice nauczeni wcześniejszymi doświadczeniami rozumieli długi czas oczekiwania na spotkanie z Zarządem, jednak przedstawiciele gminy byli innego zdania, traktowali czas oczekiwania przy kawie, herbacie i cieście jako ignorancję ich władzy. Spotkanie jednak zakończyło się sukcesem, gdyż ustalono wtedy wstępne porozumienie dotyczące prowadzenia naszej szkoły przez SPSK w Częstochowie.

Od tej chwili miejscowy ksiądz Grzegorz – opiekun kaplicy w Warząchewce zaproponował aby systematycznie 12 każdego miesiąca została odprawiona Msza Święta w intencji szkoły. Wielu mieszkańców w tych mszach nie uczestniczyło, ale przychodzili ci, którzy szukali wsparcia w modlitwie w sprawie właściwych wyborów dotyczących szkoły.

13 czerwca 2008 roku (święto patrona kaplicy w Warząchewce – odpust św. Antoniego) , p. Ewa Kwasek pojechała na rozmowę z Zarządem SPSK do Częstochowy. Po długich rozmowach – prawie przesłuchaniach została powołana na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej SPSK w Warząchewce.

W dzień zakończenia roku szkolnego odbyła się duża uroczystość podsumowująca pracę szkoły pod skrzydłami Gminy Włocławek. Żegnano nauczycieli odchodzących na emeryturę, żegnano uczniów i ogłaszano przenoszenia nauczycieli do innych szkół. Na zakończenie uroczystości Pani Wójt oficjalnie ogłosiła, że szkoła w Warząchewce nie powstanie, bo nie złożono stosownych dokumentów. Na tę okoliczność zwołała zebranie rodziców, na którym to poinformowała zebranych, o tym, że niejaka Pani Kwasek oszukuje wszystkich, nie ma takiej możliwości, aby szkoła powstała, powiadomiła zebranych rodziców, że dokumenty złożone przez SPSK są fałszywe i niezgodne z prawdą. Na zarzuty p. Kwasek próbowała odpowiedzieć, jednakże rodzice oburzeni postawą lokalnych władz nie wzięli zarzutów na serio. (chodziło np. o nazwiska nauczycieli, którzy będą zatrudnieni w nowej placówce, NIP, Regon, opinię straży i Sanepidu). Początek wakacji to czas gromadzenia dokumentacji dla nowej placówki. Z datą 15 lipca 2008 z Urzędu Gminy we Włocławku otrzymano zaświadczenie nr 2 o wpisie Szkoły Podstawowej SPSK do rejestru szkół niepublicznych w gminie Włocławek. Od tej pory zaczęto w Gminie przygotowywać dokumentację do przejęcia szkoły. Rada Gminy dnia 22 sierpnia uchwałą przekazała teren szkoły SPSK, dnia 29 sierpnia 2008 roku przekazano majątek szkolny. Dobrze, że życzliwość władz była w zakresie przekazania kluczy do szkoły, aby wcześniej przygotować pomieszczenia klasowe. P. Ewa Kwasek rozpoczęła również rozmowy z nauczycielami na temat pracy w nowej placówce. Poprzednia kadra pedagogiczna zastraszona przez dyrektora szkoły w Kruszynie bała się nawiązać współpracę z naszą szkołą z uwagi na chęć pracy w szkole publicznej (inne warunki pracy). Nowa szkoła budziła wiele wątpliwości.

Rodzice bardzo zaangażowali się w prace porządkowe w salach lekcyjnych. Odmalowano wszystkie pomieszczenia. W czynnościach tych brali również udział nowo zatrudnieni nauczyciele. Pozyskaliśmy farby z włocławskiego AXO Nobel. Wspólnymi siłami przygotowano szkołę do inauguracji nowego roku szkolnego.

3 września 2008 był ważnym dniem dla wspólnoty Szkoły Podstawowej w Warząchewce. Powodem była wizyta JE Księdza Biskupa Wiesława Meringa, który przybył do wsi aby przewodniczyć Mszy Świętej inaugurującej nowy rok szkolny w naszej szkole. W lutym bieżącego roku szkoła został zlikwidowana przez Gminę Włocławek. Od września tego roku szkołę w Warząchewce prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Uroczystość uświetniła obecność orkiestry dętej Zespołu Szkół Samochodowych, która dowiózł przewoźnik Rzadka Wola obsługujący linię Włocławek – Pińczata – Warząchewka. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych z Wójtem Gminy i radnymi oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi. Wszyscy przybyli z życzeniami sukcesów dla nowej placówki. W czasie uroczystości ks. Biskup został odznaczony „Złotą tarczą” odznaczeniem przywiezionym przez prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich dla przyjaciół szkół prowadzonych przez stowarzyszenie. W szkole w Warząchewce rok szkolny rozpoczęło 62 dzieci. w klasach 0-VI.

Uroczystość była bardzo ważna dla mieszkańców Warząchewki i okolic. Wszyscy włączyli się w jej organizację. Było to uwieńczenie trudności związanych z organizacją nowej szkoły w starym budynku.

Z początkiem nowej szkoły rozpoczęto działania ewangelizacyjne wśród dzieci i rodziców realizując w ten sposób misję organu prowadzącego.

Październik jest miesiącem Różańca Świętego. Od pierwszego dnia tego miesiąca rozpoczęliśmy wspólna modlitwę różańcową. Codziennie po pierwszej cała wspólnota szkolna spotyka się lekcji na korytarzu szkolnym, aby odmówić dziesiątkę różańca. Modlitwę prowadzi katecheta – pan Kamil Wróblewski.

Z okazji Święta Niepodległości w miejscowej kaplicy została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny. Z tej okazji uczniowie klasy V i VI zaprezentowali w kaplicy akademię przygotowana; na tę okoliczność pod kierunkiem p. Edyty Witeckiej. Na akademię złożyły się okazjonalne wiersze i pieśni legionowe. Całość dopełniała prezentacja multimedialna pokazująca obrazy o tematyce patriotycznej.

Adwent to czas oczekiwania. Codzienne rano wspólnota szkolna spotyka się na modlitwie adwentowej – roratach.

16 grudnia 2008 przedstawiciele naszych harcerzy pojechali na Chocenia na Hufcowe uroczystości związane z przekazaniem Betlejemskiego Światełka Pokoju. Ogień przywieziony z Groty w Betlejem przywieźliśmy do szkoły, skąd będziemy dzielić sie nim z innymi. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą aby światełko Betlejemskie było obecne w ich domach do naszej szkoły. Przesłaniem tegorocznego światła jest „Nieśmy światło braterstwa”

Przedstawiciele naszej szkoły wraz z Księdzem Proboszczem odwiedzili 17 grudnia2008 pałac biskupi. Razem z nami w spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Szkoły Podstawowej SPSK w Modzerowie oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum SPSK w Wólce Czepowej. Są to trzy szkoły prowadzone przez SPSK w naszej diecezji. Wszyscy przybyli w celu złożenia życzeń bożonarodzeniowych i noworocznych pasterzowi naszej diecezji – Księdzu Biskupowi Wiesławowi Alojzemu Meringowi. Naszą szkołę reprezentowali: Kinga Reniec, Adrianna Zasada, Piotrek Czerwiński i Patryk Reniec. Wraz z życzeniami przekazaliśmy Jego Ekscelencji Betlejemskie Światełko Pokoju. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Ksiądz Biskup opowiedział o historii pałacu, w którym mieszka. Na zakończenie wszyscy otrzymali od J.E. obrazki i różańce. Na pamiątkę wizyty wpisaliśmy sie do kroniki biskupiej.

Delegacja naszej szkoły wspólnie z reprezentacjami szkół SPSK z naszej diecezji – z Modzerowa i Wólki Czepowej udała się do Pałacu Biskupiego. Celem wizyty było złożenie życzeń okazji 6. rocznicy ingresu do katedry włocławskiej oraz święceń biskupich księdza ordynariusza diecezji włocławskiej, Wiesława A. Meringa. Każda szkoła przygotowała krótkie wystąpienie, które zostało zaprezentowane Jego Ekscelencji. Uczniowie naszej szkoły składali gratulacje i życzenia przy orientalnych dźwiękach śpiewanej piosenki o Faustynie Kowalskiej i Miłosierdziu.

Z okazji czwartej rocznicy narodzin dla Nieba Jana Pawła II uczniowie naszej szkoły podczas niedzielnej Mszy Świętej zaprezentowali program artystyczny zatytułowany „Jan Paweł II obrońcą życia”. Na tle utworów sentymentalnych muzyki poważnej recytowali wiersze tematycznie związane z postacią naszego Papieża oraz wypowiadali teksty przypominające Jego działania w różnych dziedzinach życia. Całość dopełniała prezentacja multimedialna przypominająca zdjęcia i obrazy z życia Wielkiego Polaka. Przy takiej okazji nie mogło zabraknąć wspólnie odśpiewanej Barki. Na zakończenie wszyscy wspólnie odmówili modlitwę w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II.

W dniach 2-3 maja 2009 roku uczniowie wraz z rodzicami i dziadkami wyruszyli na pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Jest to kolejny element realizacji misji szkoły SPSK. Każdego roku wspólnoty szkół SPSK wyjeżdżają do Łagiewnik, aby bliżej poznawać naukę naszego Papieża Jana Pawła II. Dzieci z rodzicami uczestniczą w wieczorze JPII organizowanym w tym sanktuarium, 3 maja uczestniczą w Mszy św. w Wadowicach, jest to również okazja do poznania okolic Krakowa. Tego typu wyjazdy mamy organizowane przy pomocy naszego organu prowadzącego każdego roku.

Dnia 8 maja 2009 roku otrzymaliśmy od J.E. Księdza Biskupa dekret nadający naszej szkole miano szkoły katolickiej. Kopia dokumentu w galerii. Jest to dokument, który szczególnie wyróżnia szkołę i mobilizuje do realizacji działań ewangelicznych i nie tylko, ale zawsze w wysokim zakresie, gdyż miano szkoły katolickiej ma szczególną wagę.

W maju 2009 roku pojawiła się wśród rodziców inicjatywa utworzenia Gimnazjum przy naszej Szkole Podstawowej. Rozmowy z Zarządem SPSK dawały nam przyzwolenie na takie działania. Znając postawę lokalnych władz i kłopoty z utworzeniem szkoły po likwidacji sprawa wydawała się przegrana. Rodzice wystosowali pismo do władz gminy w sprawie zgody na utworzenie Gimnazjum. Po rozmowach z księdzem Grzegorzem wywnioskowano, że sama społeczność szkolna, rodzice, uczniowie nie dadzą rady. P. Ewa Kwasek postanowiła, że sprawę gimnazjum poleci pomocy modlitewnej sióstr karmelitanek z Michelina. Udała się do nich z wizytą i przez ?bęben? opowiedziała siostrze o problemach i radościach, przedstawiła również prośbę z którą przybyła.

Dnia 16 czerwca 2009 roku razem z innymi szkołami SPSK, szkoła z Warząchewki uczestniczyła w pielgrzymce do Częstochowy.

W ostatnim tygodniu roku szkolnego – 17 czerwca 2009 roku w środę uczniowie uczestniczyli w festynie na lotnisku w Kruszynie. Do naszej szkoły zjechała delegacja Rady Gminy na czele z Panią Wójt. Oglądali pomieszczenia, zadawali pytania. Na koniec wizyty Pani Wójt zaprosiła delegację rodziców na następny dzień do Gminy na spotkanie. W składzie delegacji byli: Magdalena Reniec, Anna Tracikowska, Wojciech Reniec i Cezery Kaliński. Po krótkiej rozmowie okazało się, że jest zgoda na utworzenie Gimnazjum SPSK w Warząchewce.

Wakacje 2009 roku to czas wielkich remontów w szkole. Z uwagi na poszerzanie działalności należało przygotować pomieszczenia dla przedszkola i gimnazjum. Wymieniono okna w sali gdzie mieli uczyć się przyszli gimnazjaliści. Pomieszczenia po mieszkaniach nauczycielskich zostały przekształcone na sale dla przedszkolaków. Wymagało to wymiany stolarki okiennej, wymiany grzejników, doprowadzenia powierzchni ścian do wymaganego standardu. W tym czasie powstało również pomieszczenia na gabinet profilaktyki pielęgniarskiej.

Od 1 września 2009 roku szkoła w Warząchewce funkcjonuje w zakresie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Punktu Przedszkolnego

Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadania imienia, oraz jubileusz 50-lecia szkoły w obecnym budynku. Oficjalne obchody z tej okazji rozpoczęły się mszą św. w pobliskiej kaplicy celebrowaną przez J.E. Ks. Biskupa W.A. Meringa. Podczas uroczystości nadano szkole imię bł. ks. Franciszka Drzewieckiego, orionisty, związanego z okolicą, zamordowanego w Dachau. Ponadto uczniowie przygotowali „Koncert dla Jana Pawła II”. Były spotkania po latach i długie rozmowy między kolegami i koleżankami z klas. Najwięcej emocji wśród absolwentów podstawówki wzbudziło jednak zwiedzanie izby pamięci, wystaw i przeglądanie starych kronik szkolnych.

W czasie tej uroczystości został poświęcony sztandar. Na drzewcu sztandaru zostały nabijane symboliczne gwoździe. Jeden z 22 gwoździ na pamiątkę nabił J.E. Ks. Biskup W.A. Mering.