Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” 2016

W ramach Działania 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

W ramach projektu otrzymaliśmy dwie tablice interaktywne o łącznej wartości 25 603,65 zł


Program MEN: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2016

Priorytet 3 – dotyczący wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Program w trakcie realizacji.


Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 2016

Program dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej uczestniczyli w zajęciach na basenie we Włocławku, na których uczyli się pływać, bądź doskonalili tą umiejętność.


Program MEN: „Książki naszych marzeń”2015

Program który ma wspierać organy prowadzące szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, przez zakup do bibliotek szkolnych książek:

  1. książek o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów;
  2. książek niebędących podręcznikami, które są chętnie czytane i jednocześnie rozwijają kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.

W ramach programu otrzymaliśmy 1 250,00 zł na zakup 38 książek.


Projekt „Malucholandia”2014

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu otrzymaliśmy środki na nasz Oddział Przedszkolny. Zakupiliśmy sprzęt ICT i tablicę interaktywną, wyposażyliśmy szatnię na pierwszym piętrze, zakupiliśmy pomoce dydaktyczne i zabawki , sprzęt do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz do utrzymania czystości i doposażenia kuchni. Zakupiliśmy także nowe elementy na plac zabaw.


Projekt „Uwierz w swoje możliwości”2013

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu otrzymaliśmy środki na zakup pomocy dydaktycznych, w szczególności pomocy logopedycznych.


Projekt „Zacznijmy od przedszkola” 2013

Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Działania 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

W ramach projektu otrzymaliśmy dwie tablice interaktywne o łącznej wartości 25 603,65 zł


Projekt „Ćwiczę, uczę się, wygrywam” –2012/2013 i 2013/2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Cel główny projektu: kształtowanie społecznie akceptowanych zachowań 1500 uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym ze 100 gimnazjów woj. kujawsko-pomorskiego poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych od 1.11.2012 do 31.05.2014.

W naszej szkole prowadzone były zajęcia pozalekcyjne: językowe, sportowe, informatyczne, przyrodnicze oraz wsparcie psychologiczne.


Projekt „Radosna szkoła” 2009

Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, umożliwiał szkołom podstawowym publicznym i niepublicznych otrzymanie wsparcia finansowego na wyposażenie szkolnego placu zabaw i sali zabaw. Celem programu było zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i warunków do aktywności ruchowej porównywalnej ze standardami wychowania przedszkolnego.

W ramach projektu otrzymaliśmy 6 270,00 zł na zakup sprzętu sportowego.


Projekt „Zacznijmy od przedszkola” 2009

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu otrzymaliśmy środki na wyposażenie naszego Punktu Przedszkolnego.