Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca – Amelia Karolak

Zastępca – Filip Pałka

Skarbnik – Michał Borkowski

Sekcja naukowa – Julia Laskowska

Sekcja kulturalno-rozrywkowa – Natalia Kownacka

Sekcja dekoracyjna – Vanessa Szepska

Opiekun – mgr Monika Kaźmierska

 

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest:

 • stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
 • kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;
 • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
 • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;
 • organizowanie wolnego czasu uczniów.

Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

 • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
 • dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
 • kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
 • współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;
 • występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych.